1-3 Summer trainees / kesäharjoittelijaa

 • Fixed term / Määräaikainen työsuhde
 • Turku

University of Turku / Turun yliopisto

1-3 Summer trainees, Turku Intelligent Embedded and Robotic Systems

Call for students – Turku Intelligent Embedded and Robotic Systems 

Department of Computing, Summer 2023 

Job description 

************* 

Turku Intelligent Embedded and Robotic System (TIERS) research group has from one to three (1-3) open internship positions as part of ongoing research projects in multi-robot systems, autonomy in unstructured environments and aerial robotics. The trainees will participate in research that involves working with robots and different types of sensors. Four potential groups of tasks are (i) working with 3D lidars and mapping different environments; (ii) working with aerial robots and multi-drone systems for GNSS-denied environments with Crazyflies; (iii) autonomous navigation for a quadruped robot in unstructured environments; and (iv) localization systems with UWB radios. 

As a summer trainee, you would be working under the guidance of the group members. The exact work duties will be tailored according to the background and interests of the applicant, as well as the needs of the different projects during the summertime. 

Duration of internship: 3 months 

Suggested period: 1.4. – 30.9.2023 

Note: the starting date and duration can be adjusted to meet the preferences of the applicant. 

Salary: 1331 euros/month 

Who can apply for the positions?  

*************************** 

Someone who wants to work with robots and embedded intelligence and willingness to learn new things. Someone who has programming skills and maybe experience with AI algorithms. In addition, to survive in an international research team, good skills in both written and spoken English is required.  

What are the requirements for the positions?  

*********************************** 

The requirements differ from task to task. In addition, the tasks are tailored based on the skills of an intern. A preference is given to those applicants who have completed the master-level course “Perception and Navigation in Robotics” or have equivalent knowledge (ROS 2 and basic algorithms for autonomous robots) because the tasks involve customizing sensor and robot platforms for achieving autonomous operation. In addition, the work done in the master-level courses, especially in “Algorithmic Foundations of Robotic and AI systems” and “Perception and Navigation in Mobile Robots” will be primarily considered for the internships unless equivalent knowledge and skills can be demonstrated. 

What we expect from the candidate:  

 • Independence and motivation to work & collaborate with an interdisciplinary team 
 • Background in robotics and embedded systems 
 • Knowledge of ROS / ROS 2 

In addition, we expect to have experience in one of the following skillsets that are used in defining a more specific task:  

 • aerial robots,  
 • embedded C,  
 • 3D lidars and PCL, or  
 • autonomous navigation and exploration stacks 

 What we consider an advantage: 

 • Experience with C++ or other programming languages beyond Python 
 • Experience with multi-robot systems 

How to apply? 

************ 

Applications should be sent by Wednesday 15.3.2022 (23:59) using the electronic form at: 

https://intranet.utu.fi/en/news/open-vacancies/ 

Please attach your Curriculum Vitae, study transcript and motivation letter.  

All students at the University of Turku can apply for summer internship positions. Students of the Department of Computing are preferred. Internship positions are intended for those who have no earlier work experience in the department. 

For more information, please contact Associate Professor Tomi Westerlund (tovewe@utu.fi)  

SUOMI

1-3 kesäharjoittelijaa Tietotekniikan laitoksen TIERS-tutkimusryhmään 

Työnkuvaus 

********** 

TIERS-tutkimusryhmällä on yhdestä kolmeen (1-3) avointa työharjoittelupaikkaa osana meneillään olevia tutkimusprojekteja monirobotti järjestelmissä, autonomiassa strukturoimattomissa ympäristöissä ja ilmarobotiikassa. Harjoittelijat osallistuvat tutkimukseen, jossa työskennellään erilaisten robottien ja erityyppisten antureiden parissa. Neljä mahdollista tehtävänkuvaa ovat (i) työskentely 3D-lidarien kanssa kartoittaen eri ympäristöjä; (ii) työskentely ilmarobottien ja multidrone-järjestelmien kanssa GNSS-estoisissa ympäristöissä Crazyfliesin kanssa; (iii) autonominen navigointi nelijalkaiselle robotille rakentamattomissa ympäristöissä; ja (iv) paikannusjärjestelmän kehittäminen UWB-radioilla. 

Kesäharjoittelija toimii tutkimusryhmän jäsenten ohjauksessa. Tarkat työtehtävät räätälöidään hakijan taustan ja kiinnostuksen kohteiden sekä projektien tarpeiden mukaan. 

Harjoittelun kesto: 3 kuukautta 

Suositeltu ajanjakso: 1.4. – 30.9.2023

Huomaa: aloituspäivämäärä ja kesto voidaan säätää vastaamaan hakijan toiveita. 

Palkka: 1331 euroa/kk 

Kuka voi hakea paikkoja? 

********************* 

Sinä, jos olet halukas työskentelemään robottien ja sulautetun älykkyyden parissa ja olet halukas oppimaan uusia asioita. Lisäksi sinulla tulee olla ohjelmointitaitoja ja ehkä kokemusta tekoälyalgoritmeista sekä hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito, koska työskentelisit kansainvälisessä tutkimusryhmässä. 

Mitkä ovat vaatimukset avoimiin tehtäviin? 

*********************************** 

Tehtävästä riippuen painotetaan eri osaamisalueita. Tämän lisäksi tehtävät räätälöidään hakijan osaamisen perusteella. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet Perception and Navigation in Robotics -kurssin tai joilla on vastaavat tiedot (ROS 2 ja autonomisten robottien perusalgoritmit). Kurssin tietotaito on oleellista, koska tehtäviin kuuluu anturi- ja robottialustojen räätälöintiä autonomisen toiminnan saavuttamiseksi. Lisäksi työharjoittelussa huomioidaan ensisijaisesti aiemmilla kursseilla tehty työ, erityisesti kurssit Algorithmic Foundations of Robotic and AI systems and Perception and Navigation in Mobile Robots, ellei vastaavia tietoja ja taitoja voida osoittaa. 

Odotamme ehdokkaalta: 

 • Itsenäisyyttä ja motivaatiota työskennellä ja tehdä yhteistyötä monialaisen ryhmän kanssa 
 • Robotiikan ja sulautettujen järjestelmien tuntemusta 
 • ROS / ROS 2 tuntemusta 

Tämän lisäksi odotamme kokemusta vähintään yhdestä seuraavista osaamisalueista ja tämä määrittelee tarkemman tehtävänkuvan:  

 • ilmaroboteista 
 • sulautetusta C:stä 
 • 3D-lidarista ja PCL:stä 
 • itsenäisestä navigoinnista ja tutkimuspinoista 

Pidämme etuna: 

 • Kokemusta C++:sta tai muista ohjelmointikielistä Pythonin lisäksi 
 • Kokemusta usean robotin järjestelmistä 

Kuinka hakea? 

************ 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona 15.3.2022 (klo 23:59) mennessä  sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Liitä mukaan ansioluettelosi, opintosuoritusote ja motivaatiokirje. 

Kaikki Turun yliopiston opiskelijat voivat hakea kesäharjoitteluun. Tietotekniikan laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Harjoittelupaikat on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta laitokselta. 

Lisätietoja antaa apulaisprofessori Tomi Westerlund (tovewe@utu.fi) 

To apply for this job please visit www.utu.fi.